वडा नं. २

pokhare

वडा कार्यालय, पाेखरे

सि.न. पदाधिकारीको नाम, थर पद सम्पर्क नं.
नरेन्द बस्नेत वडाध्यक्ष ९८०५९९५६५६
जीवन कुमार थापा सदस्य ९८६१११९८०६
महावीर तामाङ सदस्य ९८२३७२१०२५
कल्पना श्रेष्ठ सदस्य ९८०४२७३५८५
नन्द कुमारी नेपाली सदस्य ९८१४७३१६९५

 

Ward Contact Number: 
९८०५९९५६५६